Laivu, plostu un citu peldlīdzekļu lietošanas noteikumi

ATPŪTAS PARKA "RĀMKALNI" LAIVU LIETOŠANAS LĪGUMA NOTEIKUMI

1. VISPĀRĒJIE LAIVU, TAI SKAITĀ GUMIJAS LAIVU/PLOSTU LIETOŠANAS NOTEIKUMI:

1.1. Atpūtas parka "Rāmkalni" laivu, plostu un citu peldlīdzekļu lietošanas noteikumi (turpmāk tekstā – „Noteikumi”) papildus noteikumus un prasības, kas ir jāievēro personām, kuras lieto visa veida laivas, t.sk., arī gumijas, plostus un citus peldlīdzekļiem, kurus izmanto, nolūkā pārvietot cilvēkus vai kravas pa ūdeni (turpmāk tekstā – „Peldlīdzeklis”).
1.2. Īrniekam vienmēr pirms Peldlīdzekļa laivas nolaišanas ūdenī ir jāveic rūpīga tā ārējā apskate, lai pārliecinātos, vai Peldlīdzeklim nav kādi ārēji bojājumi - caurumi, robi u.tml. Par redzamiem ārējiem bojājumiem ir jāziņo nekavējoties Izīrētāja pārstāvim. Aizliegts lietot peldlīdzekli, ja tam tiek konstatēti ārēji bojājumi - caurumi, robi u.tml.
1.3. Pēc Peldlīdzekļa nolaišanas ūdenī Īrniekam ir jāpārliecinās, vai Peldlīdzeklim nav kādi slēpti vai redzami bojājumi – plaisas, nelieli caurumi u.tml., kas pagrūtina vai padara par neiespējamu izmantot Peldlīdzekli, lai pārvietotos par ūdeni. Ja tiek pamanīti šādi Peldlīdzekļa trūkumi, tad ir nekavējoties jāiras krastā, lai pasargātu pasažierus un kravu no bojā ejas vai bojājuma. Par bojājumiem ir nekavējoties jāziņo Izīrētāja pārstāvim.
1.4. Mantas Peldlīdzeklī drīkst iekraut un arī pasažieri tajā drīkst iekāpt tikai pēc Peldlīdzekļa nolaišanas ūdenī un tā pārbaudes pabeigšanas.
1.5. Nedrīkst tikt pieļaut smērvielu, šķīdinātāju, skābju un citu līdzīgas iedarbības vielu nokļūšanu uz Peldlīdzekļa virsmas.
1.6. Peldlīdzeklis ir jāsargā no mehāniskiem bojājumiem. To nedrīkst vilkt pa zemi, kā arī nedrīkst pieļaujiet tā saskarsmi ar asiem un citiem priekšmetiem, kuri var nodarīt mehāniskus bojājumus Peldlīdzeklim. Par bojājumiem, kas rodas Peldlīdzekļa izmantošanas laikā, ir nekavējoties jāziņo Izīrētāja pārstāvim.
1.7. Nedrīkst pārslogot Peldlīdzekli ar liekāku svaru nekā ir norādīts Līguma Sevišķos noteikumos.
1.8. Pēc katras Peldlīdzekļa izmantošanas un pirms Peldlīdzekļa nodošanas, attīriet to no netīrumiem, izmazgājiet ar ūdeni, noslauciet un izžāvējiet. Gumijas Peldlīdzekļus drīkst žāvēt piepūstā stāvoklī, un to žāvēšanu ir jāveic ēnā.
1.9. Peldlīdzekli drīkst izmantot saldūdens upēs un ezeros, ja viļņu augstums nav augstāks par 0,25 m. Ar Peldlīdzekli drīkst attālināties no krasta ne vairāk kā 250 m pie temperatūras no -5 līdz +45 grādiem pēc Celsija.
1.10. Ir aizliegts izmantot Peldlīdzekli ledus iešanas laikā, kā arī piesārņotās un piedrazotās ūdens tilpnēs, kā arī tilpnēs ar lielu straumi, sēkļiem un ūdenskritumiem. Vietās, kur ūdens tilpne neatbilst drošas pārvietošanās prasībām, Peldlīdzeklis ir jāpārvieto pa krastu līdz vietai, kura atbilst drošas pārvietošanās prasībām.
1.11. Peldlīdzeklī ir aizliegts stāvēt, kā arī sēdēt uz tā malām.
1.12. Peldlīdzeklī ir aizliegts smēķēt un dedzināt uguni. Arī krastā Peldlīdzeklis ir jātur drošā attālumā no uguns.
1.13. Īrniekam un viņa pasažierim Peldlīdzeklī un tā tuvumā ir uzmanīgi jārīkojas ar cirvjiem, nažiem, šķērēm u.tml. asiem priekšmetiem.
1.14. Īrniekam un viņa pasažierim pirms iekāpšanas Peldlīdzeklī ir jāuzvelk glābšanas veste un jāpārbauda, vai tā ir kārtīgi aizpogāta. Bez glābšanas vestes uzvilkšanas ir aizliegts izmantot Peldlīdzekli.
1.15. Ir aizliegts lietot Peldlīdzekli alkohola, narkotisko vai psihotropo vielu iedarbībā.
1.16. Peldlīdzekļa izmantošanas laikā drīkst veikt tikai tādus manevrus un darbības ar Peldlīdzekli, kas ir savienojamas ar veselo saprātu un savām spējām. Ja peldlīdzekļa izmantošanas laikā tajā sāk ieplūst ūdens tad ir nekavējoties jāiras krastā, lai pasargātu pasažierus un kravu no bojā ejas vai bojājuma.

2. GUMIJAS LAIVU UN PLOSTU LIETOŠANAS NOTEIKUMI

2.1. Pirms gumijas laivas/plosta izklāšanas pumpēšanai, vieta, kur atradīsies laiva/plosts, ir jāattīra no akmeņiem, zariem u.c. citiem asiem priekšmetiem.
2.2. Laiva/plosts ir jāizvelk no somas un jāizklāj jau iepriekš sagatavotā vietā, iepriekš minētajā veidā. Ja laivai ir cietais sēdeklis, tas ir jānovieto atbilstošajā atbalsta ligzdā.
2.3. Pirms gaisa piepumpēšanas laivai/plostam, ir jāpaņem piepildīšanas ventiļi un jāpārbauda, vai tajos ir gumijas ieliktņi. Apskatiet ventili, nepieciešamības gadījumā attīriet to no putekļiem un netīrumiem. Ventilis ir jāieskrūvē līdz galam tam paredzētajos caurumos laivas/plosta bortā. Pēc tam uz ventiļa ir jāuzskrūvē laivas/plosta pumpja cauruli (šļauku) un tad ir jāuzsāk laivas/plosta piepumpēšana ar gaisu. Pumpējot gaisu laivā/plostā ir jāseko, lai netiktu bojāti laiva/plosts un pumpis. Gaisa spiedienam laivā/plostā ir jābūt atbilstošam. Lai noteiktu, vai laiva/plosts ir piepūsti, ir jāuzspiež ar pirkstu uz laivas borta ar apmēram 10/¬12 kg lielu spēku - ieliekums uz laivas/plosta borta nedrīkst pārsniegt 30 mm. Stingri aizliegts piepūst laivu ar saspiestu gaisu vai ar automašīnas pumpi.
2.4. Pēc laivas/plosta piepildīšanas ar gaisu pārliecinieties, vai laiva nav caura un vai tā nezaudē gaisu.
2.5. Pēc laivas/plosta piepūšanas uzskrūvējiet uz ventiļa korpusa vāciņu. Caurulei laivas dibenā uzlieciet korķi. Lai izslēgtu ūdens iekļūšanu gumijas laivas/plosta iekšienē, sekojiet, lai vāciņš uz ventiļa korpusa un korķis uz uzpildāmās caurules būtu ciet. Šī noteikuma neievērošana var novest pie nelabojama defekta - pie pelējuma veidošanās uz iekšējās gumijas virsmas.
2.6. Lai ierīkotu airus laivai, ir jāvieto airi duļļos, iepriekš uzvelkot uz tiem manžetes vai gredzenus. Pie tam lielajam gredzenam ir jāatrodas zem airu novietošanas vietas (duļļa), mazākajam - virs. Lai samazinātu berzi, saslapiniet iekšējo manžetes vai gredzena virsmu.
2.7. Plostam nav paredzēta speciāla vieta airu ierīkošanai, tādēļ ir jāseko, lai airējot airi neiekristu ūdenī.
2.8. Pēc laivas/plosta ievietošanas ūdenī laivas/plosta piepildīšanu ar mantām sāciet ar grīdu.
2.9. Ja brauciena laikā tiek bojāta kāda gumijas laivas/plosta daļa, un tā spēj noturēt uz ūdens atļauto smagumu, tad ir jāpārvietojas kopā ar kravu pie veselām laivas daļām, ielokot bojāto dalu uz savu pusi un nekavējoties jāpeld krastā. Citos laivas/plosta bojājumu gadījumos ir nekavējoties jāpeld uz krastu un jāizkrauj krava. Par laivas/plosta bojājumu ir nekavējoties jāziņo Izīrētājam, ja nav iespējams pašiem novērst bojājumu. Ir aizliegts lietot laivu/plostu ar nenovērstu bojājumu.
2.10. Pēc laivas/plosta lietošanas un izžāvēšanas, gaiss no laivas/plosta ir jāizlaiž. Laiva/plosts kopā ar airiem un pumpi ir jāievieto somā.

3. GAUJAS NACIONĀLĀ PARKA NOTEIKUMI

3.1. Atrodoties Gaujas Nacionālā parka teritorijā ir jāievēro šīs aizsargājamās vietas izmantošanas noteikumi.
Aizliegts piegružot Gaujas Nacionālā parka teritoriju, kā arī apmeklējumu vietas ar sadzīves atkritumiem,
3.2. Gan peldlīdzeklī, gan krastā ir jāievēro ugunsdrošības noteikumi.
3.3. Nakšņošanai un atpūtai jāizmanto iekārtotās tūristu apmešanās vietas.
3.4. Laivas ielaišanas un izcelšanas vietās aizliegts bojāt zemsedzi, lai neradītu augsnes eroziju.