INVENTĀRA (VELOSIPĒDU) ĪRES LĪGUMA NOTEIKUMI

1.ATPŪTAS PARKA "RĀMKALNI" INVENTĀRA (VELOSIPĒDU) ĪRES LĪGUMA NOTEIKUMI 

1.1 Lietojot Inventāru, Īrnieks apņemas stingri ievērot ceļu satiksmi regulējošo normatīvo aktu prasības, it īpaši – Ceļu satiksmes likumu un Ministru kabineta 2004. gada 29. jūnija noteikumus Nr. 571 „Ceļu satiksmes noteikumi”. Parakstot šo Līgumu, Īrnieks apliecina, ka ar minētajiem normatīvajiem aktiem ir iepazinies un tos pilnībā izprot, kā arī apliecina, ka, atbilstoši normatīvajiem aktiem, viņam ir tiesības vadīt velosipēdu (t.i., Īrnieks ir sasniedzis vecumu, kas ļauj braukt ar velosipēdu, ir saņēmis transportlīdzekļa vadītāja apliecību u.tml.). Īrniekam tika nodrošināta iespēja iepazīties ar Ceļu satiksmes noteikumiem Izīrētāja telpās. 
1.2 Īrnieks apņemas lietot Inventāru tikai tā paredzētajam lietošanas mērķim, braucot pa ceļiem un taciņām, kas piemērotas braukšanai ar velosipēdu. Īrnieks apņemas lietot Inventāru, ievērojot atbilstošu rūpību un piesardzību un nebraukt ar velosipēdu pa bezceļiem un citiem grūti pārvaramiem, šķēršļotiem apvidiem (tai skaitā, bet ne tikai – dubļiem, bedrēm, ūdeni, nokritušiem kokiem). 
1.3 Īrniekam ir tiesības lietot tikai tehniskā kārtībā esošu Inventāru. 
1.4. Īrniekam aizliegts vadīt velosipēdu, alkohola vai narkotisko un psihotropo, vai citu apreibinošu vielu iespaidā. 
1.5. Īrniekam ir tiesības atgriezt Inventāru Izīrētājam pirms Īres laika beigām. Šādā gadījumā Īrniekam nav tiesības uz samaksātās Īres maksas attiecīgu samazinājumu. 
1.6. Īrnieks nodrošina Inventāra saglabāšanu, kā arī veic jebkādus nepieciešamos pasākumus, lai novērstu Inventāra pazaudēšanu vai zādzību. Ja Īres laikā Inventārs tiek sabojāts, pazaudēts vai nozagts, vai arī kāda cita iemesla dēļ tas kļūst neizmantojams, Īrnieks par to uzņemas pilnu materiālo atbildību, kā arī pienķumu segt Izīrētājam radušos zaudējumus. 
1.7. Īrniekam ir aizliegts nodot Inventāru lietošanai trešajām personām, izņemot šā Līguma Sevišķo noteikumu 1.1. punktā norādītās nepilngadīgās personas. Šādā gadījumā Īrnieks uzņemas atbildību par nepilngadīgās personas rīcības rezultātā Īrniekam vai trešajām personām nodarīto kaitējumu, ieskaitot zaudējumus un morālo kaitējumu. 
1.8. Īrniekam nav tiesības celt mantiska vai cita veida prasības pret Izīrētāju sakarā ar Inventāra lietošanas rezultātā gūto vai trešajām personām nodarīto kaitējumu, ieskaitot zaudējumus un morālo kaitējumu. 
1.9. Īrnieks Inventāra izvēli un tā izmantošanu veic patstāvīgi, ņemot vērā savas vajadzības un spējas. Īrnieks izmanto Inventāru uz savu risku un Izīrētājs neuzņemas atbildību par kaitējumu, kas var rasties sakarā ar Inventāra izmantošanu. Lietojot Inventāru, Īrnieks uzņemas pilnu atbildību par savu veselību un dzīvību, kā arī ir atbildīgs par to, lai velosipēda izvēlētais pārvietošanas ātrums un manevri atbilstu Īrnieka meistarībai un nenodarītu bojājumus Inventāram. 
1.10. Ja Īrnieks, lietojot Inventāru, pārkāpj šī Līguma vai Inventāra lietošanas noteikumus, Izīrētājam ir tiesības šo Līgumu vienpusēji izbeigt. Šādā gadījumā Īrniekam ir pienākums nekavējoties atgriezt Inventāru Izīrētājam. Līguma vienpusēja izbeigšana neizbeidz citas no šī Līguma izrietošās Izīrētāja prasījuma tiesības un Īrnieka saistības. Līguma pirmstermiņa izbeigšanas gadījumā, Izīrētājam nav pienākums atmaksāt pilnu vai daļu no īres maksas. 

2.ĪRNIEKA ATBILDĪBA 

2.1. Īrnieks atbild par jebkuru Inventāra bojājumu vai citiem tā trūkumiem, kā arī - par Inventāra nozaudēšanu vai zādzību, ja tas notiek Inventāra Īres laikā. Ja Inventāra bojājums vai cits tā trūkums nav norādīts šā Līguma Sevišķo noteikumu 1.5. punktā, tiek uzskatīts, ka tas radies Inventāra Īres laikā. 
2.2. Īrnieks neatbild par Inventāra parasto nolietojumu, izņemot, ja Īrnieks to lietojis, neievērojot atbilstošu rūpību un piesardzību vai pretēji šā Līguma vai normatīvo aktu noteikumiem. 
2.3. Īrnieks atbild par jebkādu Izīrētājam vai trešajām personām nodarīto kaitējumu, tai skaitā, par zaudējumiem un morālo kaitējumu. 
2.4. Ja Īrnieks neatgriež Inventāru vai, atgriežot Inventāru, Izīrētājs konstatē, ka Inventārs ir sabojāts un bojājumus nav iespējams novērst tādējādi, lai Inventārs būtu tehniskajā kārtībā, Īrnieks, nododot Inventāru, maksā Izīrētājam šā Līguma Sevišķo noteikumu 1.2.punktā norādīto attiecīgās inventāra vienības cenu. 
2.5. Citos gadījumos, kad Īrnieka atgrieztais Inventārs ir sabojāts vai nav tehniskajā kārtībā, Īrnieks sedz visus izdevumus, kas Izīrētājam radušies sakarā ar attiecīgā Inventāra labošanu vai tā trūkumu novēršanu. 
2.6. Izīrētājs neatbild par jebkādām pretenzijām vai prasībām, kuras pret Izīrētāju tiek izvirzītas vai celtas sakarā ar Inventāra lietošanas rezultātā gūto vai trešajām personām nodarīto kaitējumu, ieskaitot zaudējumus un morālo kaitējumu. 
2.7. Lietojot Inventāru, Īrnieks uzņemas pilnu atbildību par savu veselību un dzīvību, kā arī ir atbildīgs par to, lai izvēlētais braukšanas ātrums un manevri atbilstu Īrnieka meistarībai un nesabojātu Inventāru. Lietotājs, ar šo Līguma parakstīšanu apliecina, ka ir pārliecinājies par savas veselība stāvokli un tā atbilstību Inventāra lietošanai, piemēram, sirds stāvokli, pašsajūtu, vestibulārā aparāta normālu funkcionēšanu u.c., kā arī lūzumu, izmežģījumu vai citu miesas bojājumu neesamību, kas var radīt paaugstinātu risku miesas bojāju iegūšanai Inventāra lietošanas laikā. 

3. TIESĪBAS FOTOGRĀFĒT, IERAKSTĪT UN APSTRĀDĀT PERSONAS DATUS 

3.1. Parakstot šo Līgumu, Īrnieks piešķir Izīrētājam tiesības pašam vai, pilnvarojot trešās personas, uzņemt Īrnieka fotogrāfijas, video un citus skaņu un vizuālās informācijas ierakstus, kā arī vākt, saglabāt un apstrādāt informāciju par Īrnieku teksta, skaņu un vizuālo datu nesējos. Ar informācijas apstrādi, cita starpā, saprotamas tiesības vākt, reģistrēt, ievadīt, glabāt, sakārtot, pārveidot, izmantot, nodot, pārraidīt un dzēst informāciju par Īrnieku. Nepieciešamības gadījumā Izīrētājs minēto informāciju ir tiesīgs nodot ar to saistītajām sabiedrībām, kā arī citām trešajām personām. Autortiesības, izplatīšanas tiesības un pārējās mantiskās tiesības attiecībā uz uzņemtajām fotogrāfijām, ierakstiem un citu iegūto informāciju pieder Izīrētājam. 
3.2. Īrnieks piešķir Izīrētājam tiesības apstrādāt (t.i., veikt jebkuras ar personas datiem saistītas darbības, ieskaitot datu vākšanu, reģistrēšanu, ievadīšanu, glabāšanu, sakārtošanu, pārveidošanu, izmantošanu, nodošanu, pārraidīšanu un izpaušanu, bloķēšanu vai dzēšanu) šā Līguma 1.1. punktā norādītos Īrnieka personas datus. Īrnieks piešķir Izīrētājam tiesības nepieciešamības gadījumā nodot savus personas datus ar Izīrētāju saistītajām sabiedrībām, kā arī citām trešajām personām. Izīrētājs apņemas izmantot Īrnieka personas datus saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasībām. Īrnieks piekrīt, ka Izīrētājs ir tiesīgs sūtīt savu reklāmu un komercinformāciju uz Īrnieka e-pasta adresi. 
3.3. Izīrētājs apņemas neizpaust šā Līguma Sevišķo noteikumu 1.1. punktā norādītos Īrnieka personas datus, izņemot normatīvajos aktos īpaši paredzētos gadījumus. 

4.NOBEIGUMA NOTEIKUMI 

4.1. Izīrētājam ir tiesības vienpusēji izbeigt šo Līgumu, ja Īrnieks, lietojot Inventāru, pārkāpj šā Līguma noteikumus. Šādā gadījumā Īrniekam ir pienākums nekavējoties atgriezt Inventāru Izīrētājam. Līguma pirmstermiņa izbeigšanas gadījumā, Izīrētājam nav pienākums atmaksāt pilnu vai daļu no Īres maksas. 
4.2. Līguma vienpusēja izbeigšana neizbeidz citas no šā Līguma izrietošās Līdzēju tiesības un pienākumus. 
4.3. Lai nodrošinātu šajā Līgumā paredzēto saistību izpildi, Īrnieks, saņemot Inventāru, nodod Izīrētājam šā Līguma 1.3.punktā paredzēto nodrošinājumu. Izīrētājam ir tiesības aizturēt nodrošinājumu līdz brīdim, kamēr Īrnieks pilnībā izpilda savas no šā Līguma izrietošas saistības. 
4.4. Jebkuri strīdi un domstarpības, kas Līdzējiem rodas šā Līguma izpildes gaitā, tiek nekavējoties risināti savstarpēju sarunu ceļā. Ja savstarpēju sarunu ceļā risinājumu panākt nav iespējams, tad strīdi tiek risināti Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā. 
4.5. Līgums sastādīts latviešu valodā 2 (divos) eksemplāros – pa vienam eksemplāram katram no Līdzējiem. 
4.6. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī, ko apliecina Līdzēju paraksti šā Līguma Sevišķajos noteikumos, un ir spēkā līdz no šā Līguma izrietošo saistību pilnīgai izpildei. 

5.GAUJAS NACIONĀLĀ PARKA NOTEIKUMI 

5.1.. Atrodoties Gaujas Nacionālā parka teritorijā ir jāievēro šīs aizsargājamās vietas izmantošanas noteikumi. 
5.2. Aizliegts piegružot Gaujas Nacionālā parka teritoriju, kā arī apmeklējumu vietas ar sadzīves atkritumiem. 
5.3. Īrnieks drīkst pārvietoties, apstāties un uzturēties tam atbilstošās vietās. 
5.4. Nakšņošanai un atpūtai jāizmanto iekārtotās tūristu apmešanās vietas. 
5.5. Pārvietošanās un apstāšanās laikā ir jāievēro ugunsdrošības noteikumi. 
5.6. Aizliegts bojāt zemsedzi, lai neradītu augsnes eroziju, kā arī Gaujas Nacionālā parka teritorijā esošos augus.